Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

DUYURULAR

SANAYİCİLER DİKKAT, SÜRE YIL SONUNDA BİTİYOR...

Sanayiciler Dikkat, Süre Yıl Sonunda Bitiyor…

 

31.12.2023 tarihine kadar Yeni Makine ve Teçhizat alımlarında yasada belirlenen faydalı ömür süresinin yarısı kadar yani iki kat amortisman ayırma imkânı var. Ancak sanırım bu fırsattan birçok yatırımcının haberdar olmadığını tahmin ediyorum.

 

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Geçici 30. Maddesinde şöyle denilmektedir:

 

“Bu maddenin yürürlüğe girdiği 01.05.2018 tarihinden sonra, sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde veya 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında faaliyette bulunan mükelleflerce münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere, 2019 takvim yılı sonuna kadar(Değişiklik: 31.12.2023 yılı sonuna kadar) iktisap edilen yeni makina ve teçhizat ile aynı tarihe kadar yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için uygulanacak amortisman oran ve süreleri, Maliye Bakanlığınca bu Kanunun 315 inci maddesine göre tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilir.”

 

Uygulama esasları ise 25.05.2018 Tarih ve 497 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenmiştir. Şöyle ki;

 

Tebliğin 4ncü maddesinde “Makine ve Teçhizat” kavramından ne anlaşılması gerektiği detaylı olarak açıklanmıştır.

 

Tebliğin 5nci maddesinde ise “Uygulamanın Kapsamı” başlığıyla iki maddede yapılan açıklamaların dikkatlice okunup uygulanması gerekmektedir.

 

Uygulamanın kapsamı

 

MADDE 5 (1) 213 sayılı Kanunun Geçici 30 uncu maddesinden, gelir/kurumlar vergisi mükelleflerinden;

 

- 6948 sayılı Kanuna göre sanayi sicil belgesini haiz olanlar, münhasıran imalat faaliyetinde kullanmak üzere

 

- 4691 sayılı Kanun, 5746 sayılı Kanun ve 6550 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunanlar, münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanmak üzere

 

- Yatırım teşvik belgesini haiz olanlar, haiz oldukları yatırım teşvik belgesi kapsamında katma değer vergisinden müstesna olarak iktisap edecekleri yeni makina ve teçhizat için yararlanabilecektir.

 

(2) Sanayi sicil belgesini haiz olanlar, kapsamı 5/5/2018 tarihli ve 30412 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen makina ve teçhizat için Geçici 30 uncu madde uygulamasından yararlanabilecek olup, makina ve teçhizatın iktisap edildiği tarih itibarıyla sanayi sicil belgesini haiz olunması gerekmektedir.”

 

Tebliğin 7nci maddesinde;

 

“213 sayılı Kanunun Geçici 30 uncu maddesiyle, madde kapsamına giren mükelleflerce maddede belirtilen şartlar kapsamında iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için uygulanacak amortisman oran ve sürelerinin, Maliye Bakanlığınca 213 sayılı Kanunun 315 inci maddesine göre tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilmesine olanak sağlanmış olup, bu şekilde yapılacak hesaplamada faydalı ömür süresinin küsuratlı çıkması halinde, çıkan rakam bir üst tam sayıya tamamlanmak suretiyle ilgili kıymetlere uygulanacak amortisman oran ve süreleri belirlenecektir.” denilmektedir.

 

Gerek iş dünyasının, gerekse biz meslek mensuplarının hızla değişen yasa maddeleri ve tebliğler içerisinde adeta gizlenmiş ek ve geçici maddeler ile tebliğlerin kıyısından köşesinden cımbızla ayıklanması gereken bu tür bilgileri daha dikkatli takip edip işletmelere fayda sağlamaya devam etmemiz gerekmektedir.

 

Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere.