Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

DUYURULAR

ÇALIŞANLARA BEYANNAME UYARISI!...

Çalışanlara Beyanname Uyarısı!...

 

Çalışma hayatında aynı firmada işe başlayıp oradan emekli olmak nadir görülen bir durumdur. Değişen ekonomik koşullar ve bireylerin beklentileri çoğu zaman çalışanların daha iyi yaşam istekleri işyeri değişikliklerinde önem arz etmektedir.

 

Özellikle nispeten yüksek maaş alanlar ile, yıl içinde işyeri değiştirenler bir sonraki yıl mart ayında gelir vergisi beyannamesi verme ile karşı karşıya kalmış olabilirler.

 

İşte bu durumda vergi dairesinden gelecek bir tebligat sizi şaşırtmasın. Vergi ve cezalar ile gecikme zammı yani faizi sizi bekliyor demektir.

 

Konuyu ete kemiğe büründürürsek 2023 yılı ücret gelirleri üzerinden kimler 2024 mart ayında gelir vergisi beyannamesi verecek, kimler ise bu konudan haberdar olmadığından postacının getireceği tebligat ile tanışacak beraberce irdeleyelim.

 

Yıl içerisinde birden fazla işverenden ücret alanlar bu kapsamın ilk muhataplarıdır. Gerek yıl içinde bir işyerinden ayrılıp diğer işyerinde işe başlayanlar ile, aynı anda birden fazla işverenden ücret geliri alanların birinciden sonraki gelir vergisi matrahları toplamı 150.000.- TL.’yi geçenler beyanname vermekle yükümlüdürler.

 

Ücret gelirleri %15’ten başlayarak %35’e varan vergi dilimleri ile vergilenirler. Dolayısıyla her bir işyerinde vergileme ilk dilimden başlayacağı için, beyannamede gelirler toplamında size üst dilimler nedeniyle vergi farkı çıkması muhtemeldir.

 

İşyeri değişikliklerinde eski firmadan alınacak kümülatif vergi matrahının yeni işyerine verilip vergi hesaplamasının bu şekliyle yapılmasına ikna etmeniz gerekmektedir. Oysa bu çok eskiden olduğu gibi zorunlu olsa mağduriyetlerin önemli bir bölümü kendiliğinden ortadan kalkacaktır.

 

İkinci bir muhatap kesimi ise, aynı işverenden yıl boyunca 1.900.000.- TL’yi aşan gelir vergisi matrahı bulunanlarda gelir vergisi beyannamesi vermek zorundadırlar.

 

Beyanname vermek durumunda olanların elde edeceği avantaj ise, bordrolu iken kullanamadıkları eğitim ve sağlık harcamaları gibi bazı giderlerini belirli şartlarda beyannamede indirim konusu yapabilmeleridir. Özellikle tek işverenden gelir elde edip beyanname vermek zorunda olanların iade gelir vergisi almaları bile mümkündür.

 

Diyelim ki; beyan vermek zorunda olduğunuz halde bu konuyu yeterince bilmediğinizden ve sizi kimsenin uyarmamasından dolayı beyanname vermediniz ve postacı kapınızı çaldı.

 

Gelen yazı Vergi Usul Kanunundaki “İzaha Davet” müessesesi olsa kesilecek cezanın %20 ‘si ile konuyu çözebilirsiniz. Ancak idare vatandaşına bu kolaylığı uygulamak yerine, beyanname vermediniz, 1 kat cezayla karşı karşıyasınız diye yazı gönderiyor.

 

İşi uzmanlık alanında üst düzey çalışan olan ve beyanname ile bilgilendirilmezse mağdurlar ordusu olarak karşımıza çıkmaktadırlar.

 

Vergi idaresinin bu konuyu çözmesi için işyeri değişikliklerinde kümülatif vergi matrahını gösterir belgenin yeni işyerine ibrazını zorunlu tutması konuyu kökünden çözecektir.

 

Ayrıca verilmeyen beyanın tespitini MUHSGK denilen Muhtasar ve SGK birleşik beyanından takibini cari yıl sonuna doğru yaparak konuya yabancı olan çalışanların uyarılması daha çok ve zamanında vergi toplamak açısından önem arz etmektedir.

 

Devletin görevi vatandaşını korumak ve kollamaktır, ceza yazmak için bir sistem kurgulanmamalıdır.

 

Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere…